Hlásej slovo Boží, ať přideš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. 2 Tm 4,2


Informace o nás

Jsme sborem, jehož počátky se datují do roku 1965 v Nejdku. Statut sboru jsme dostali v roce 1989. Jsme součástí Apoštolské církve, která se řadí mezi církve protestantské. Podle věrouky a praxe patříme mezi letniční.

Když říkáme „sbor“ nemyslíme ani pěvecké těleso ani skupinu hasičů, ale  společenství lidí, pro které se Pán Ježíš stal skutečným Pánem a Zachráncem. Máme společné vyznání (viz odkaz Víra) a společné cíle (jsou popsány níže) a jsme navzájem bratry a sestrami v Kristu. Pojetí sboru je založeno na Písmu a v souladu s ústavou Apoštolské církve.

 

.


Vyznání víry

 

Věříme že je pouze jeden Bůh. Je věčný, všechno stvořil. Ve vztahu k lidem - zná každého jednotlivě, ví co si myslíme, co děláme. Miluje lidi, přestože  se k Němu většina z nich chová hrozně.  Jeho touhou je zachránit lidi ze zajetí všelijakých špatností, vin, zlozvyků, a ze smrti. Pro lidský rozum je to těžko pochopitelné, ale Bible to říká: Bůh existuje současně ve třech osobách - jako Otec, jako Syn (Pán Ježíš) a jako Duch svatý.

Věříme, že všichni lidé potřebují záchranu - ať jsou náboženští, nebo nevěřící, ať mají jakoukoli barvu kůže. Bible říká, že všichni lidé zhřešili a je to veliká pravda. Hřích je porušením toho, co Bůh určil. Lidé to ani neznají, ani nerespektují. Jsou vším klamem tohoto světa tak oslepení, že hřích dokonce považují za normální. A on je smrtonosný.

Věříme, že Bůh trest za lidské viny přenesl na svého Syna. Pán Ježíš je, jak se dnes říká, obětní beránek. Narodil se zázrakem - Bůh a přesto v lidském těle. Člověk - a přesto dokonalý, bez viny. Dobrovolně a z lásky vzal na sebe náš trest. Zemřel na kříži. Jeho krev tekla, aby obmyla naše viny. Zemřel, aby nás smířil s Otcem. Třetí den po své smrti jej Bůh vzkřísil z mrtvých. Mnoho lidí jej vidělo živého po zmrtvýchvstání a viděli jej také odejít živého do nebe. Ježíš žije a i když jsme jej osobně neviděli,  můžeme s Ním mít  živý vztah.

Věříme, že spravedlivým se člověk stává pouze z Boží milosti, ne na základě svých skutků. Nepodceňujeme důležitost čistého jednání, mluvení, myšlení. Ale nevěříme, že by nás to zachraňovalo.  Pouze víra v Pána Ježíše a pokání je způsobem jak přijmout odpuštění a věčný život. Zdůrazňujeme důležitost znovuzrození.

Věříme v Ducha svatého, který je naším Rádcem, Průvodcem, Utěšitelem na této zemi.  On nás uschopňuje žít podle Boží vůle, vede nás. Věříme a prožíváme zkušenost křtu v Duchu svatém. Věříme, že Duch svatý působí dnes stejně jako na počátku.

Věříme, že základní výsadou i povinností člověka je milovat Boha z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly a milovat svého bližního jako samého sebe.

Věříme, že když člověk  uvěří, má být pokřtěn ponořením ve vodě. Stejně tak se má připojit k viditelnému společenství těch, kteří následují Krista. Na jménu církve nezáleží tolik, jako na jejím učení a praxi - totiž aby bylo v souladu s Biblí.

Věříme, že v církvi má být viditelný Bůh. Lidé si zde mají navzájem sloužit skrze různé dary Ducha, tzv. charismata. Mají spolu slavit památku Večeře Páně podáváním vína a chleba. Mají sloužit lidem v okolí a pomáhat jim, aby poznali Pána Ježíše jako Spasitele.

Věříme, že se nacházíme v závěru dějin. Že přijde Pán pro ty, kdo jsou jeho. Že  bude soud, při kterém budou nespasení lidé odsouzeni do věčné záhuby. Ti kteří uvěřili v Krista a přijali jej za svého Pána budou žít s ním.

Věříme, že Bible je pravdivá a nemýlí se. Napsali ji lidé, ale skutečným autorem je Bůh, který pisatele vedl, aby vyjádřili Boží mínění, pohled, vůli. Žádné jiné knize nepřikládáme takovou váhu, Bible je měřítkem naší víry i našich činů.

Tento přehled není precizní teologickou prací. Stručně a co nejsrozumitelněji shrnuje jádro toho, čemu věříme. Pokud budeme moci, odpovíme na Vaše případné otázkyV této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.